De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.sennenhondenherplaatsing.nl en de aan deze website gekoppelde domeinnamen:
 
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en/of diensten aangeboden via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en/of diensten.
 
Gebruik van deze website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als advies in specifieke gevallen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Stichting Herplaatsing Sennenhonden "Citta von Bännlifluh" (verder: de stichting) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. Zij garandeert evenmin dat de website foutloos en/of ononderbroken zal functioneren. De stichting wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
 
Links vanaf/naar websites van derden
Wanneer de stichting links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten door haar worden aanbevolen. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de stichting niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit en/of volledigheid.
 
Gebruik van informatie
De stichting behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder - maar niet beperkt tot - alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting. U mag de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
 
Wijziging van informatie
De stichting behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
 
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
 

Koop een Benno-boek en steun onze stichting!

Speciaal voor alle Berner-liefhebbers vragen wij jullie aandacht voor een uniek aanbod: in overleg met schrijfster Hermien Stok mogen wij als stichting de boeken van Benno de Berner te koop aanbieden. De verkoopprijs per boek bedraagt € 13,95 excl. verzendkosten en van elk boek dat via de stichting wordt verkocht, doneert Hermien maar liefst € 2,50 aan de stichting!

EXTRA: Hermien signeert alle boeken die via de stichting worden verkocht en wanneer je de boeken aan iemand cadeau wilt geven voor een speciale gelegenheid, dan is het zelfs mogelijk om er een persoonlijke opmerking/boodschap aan toe te voegen!

Een unieke kans dus om deze Berner-boeken te kunnen kopen! U kunt uw bestelling aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar: onze stichting

Benno het Bernertje

Benno het Bernertje

Benno de boevenvanger

Benno de boevenvanger

Benno en de hondendieven

Benno en de hondendieven

Benno op vakantie

Benno op vakantie

Benno en Sjanske

Benno en Sjanske